W co wierzymy?

Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że …

… Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest spisanym Słowem Bożym, przekazanym pod natchnieniem Bożym przez ludzi, którzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego. w Słowie swym Bóg przekazał ludziom wiedzę potrzebną do  zbawienia. Biblia jest nieomylnym objawieniem woli Bożej, która jest wzorem charakteru, sprawozdaniem doświadczenia i godnym zaufania sprawozdaniem działania Boga w historii.

… Bóg jest jeden: Ojciec, Syn i Duch Święty – jedność trzech wiekuiście współistniejących osób.

… Bóg odwieczny – Ojciec jest Stworzycielem, Źródłem, Wspomożycielem i Władcą całego stworzenia.

… Bóg wieczny – Syn – ucieleśnił się w postaci Jezusa Chrystusa. Przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy, objawiony został charakter boży, dodkonane zostało zbawienie ludzkości i osądzony został świat.

… Bóg wieczny – Duch Święty współdziała z Ojcem i Synem w dziele stworzenia, wcielenia i odkupienia. To On inspirował pisarzy Biblii, On napełnił życie Jezusa mocą.

… Bóg jest Stworzycielem, w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, oraz wszystkie istoty żyjące na ziemi i odpoczął w dniu siódmym pierwszego tygodnia.

… Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na podobieństwo Boga z własną osobowością, obdarzeni mocą i wolnością mysli oraz czynu.

… Cała ludzkość właczona jest w wielki konflikt, rozgrywający się między Chrystusem, a szatanem, który dotyczy charakteru Boga.

… Śmierć Jezusa miała charakter zastępczy, pojednawczy i przekształcający. Tylko Jezus mógł być zadośćuczynieniem za grzechy ludzkości, a tym którzy przyjmują pojednawczą ofiarę Chrystusa, zapewnia zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.

… Przez Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni, a także przyjęci za synów i córki Boże, wyzwoleni spod panowania grzechu. Dzięki mocy Ducha Świętego jesteśmy nowo narodzeni i uświęceni.

… Kościół jest społecznością wierzących, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa, jako Pana i Zbawiciela. kościół jest ciałem Chrystusowym, współnotą wiary, której Głową jest sam Chrystus.

…  Powszechny kościół boży składa się z tych, którzy prawdziwie wierzą w Chrystusa, a przed powtórnym przyjściem Jezusa powołane są „ostatki” zachowujące przykazania Boże, mające wiarę Jezusa.

… Kościół jest jednym ciałem z wieloma członkami, powołanymi z każdego narodu, pokolenia, języka i ludu. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem.

…  Przez chrzest poprzez zanurzenia, wyznajemy wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zaświadczamy o swojej śmierci dla grzechu, a również o swym postanowieniu kroczenia w odnowionym życiu.

… Wieczerza Pańska jako wyznanie wiary w Jezusa, jest uczestnictwem w symbolach ciała i krwi Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Spożywanie jej pod postacią niekwaszonego chleba i niefermentowanego wina, poprzedza umywanie nóg przez współwyznawców.

… Bóg obdarza wiernych swego Kościoła wszystkich czasów darami duchowymi, z których każdy wyznawca powinien obficie korzystać w posłudze dla wspólnego dobra Kościoła i ludzkości.

… Jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Dar ten będący znakiem wyróżniającym Kościół ostatków, objawił się w posłannictwie E.G.White. jej pisma dostarczają Kościołowi pociechy, myśli przewodnich, wskazówek dających szansę poprawy.

… Wielkie zasady Słowa Bożego zostały zawarte w dziesięciu przykazaniach i zilustrowane życiem Jezusa. Wyrażają miłość Boga, Jego wolę i cel, dotyczący ludzkiego postępowania, oraz  stosunków międzyludzkich i obowiązują ludzi we wszystkich stuleciach. Normy te są podstawą przymierza Boga ze swym ludem i probierzem na sądzie Bożym.

…Sam Stwórca po sześciu dniach dzieła stworzenia odpoczął siódmego dnia, ustanawiając sobotę pamiątka stworzenia dla wszystkich ludzi. Czwarte przykazanie prawa Bożego  nakazuje przestrzeganie soboty /sabatu/, siódmego dnia, jako dnia odpoczynku, czci i służby, zgodnie z nauką i przykładem Jezusa.

… Jesteśmy szafarzami (zarządcami) dóbr Bożych, obdarzonymi przez Niego czasem i możliwościami, uzdolnieniami i dobrami materialnymi. Szafarstwo jest przywilejem, danym nam przez boga, abyśmy wzrastali w miłości i zwyciężali egoizm i chciwość.

… Zostaliśmy powołani, aby stać się ludem pobożnym, myślącym, wrażliwym, działającym zgodnie z zasadami nieba. Powinniśmy angażować się w to wszystko, co prowadzi nasze myśli i ciało do posłuszeństwa Jezusowi.

… Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga w Edenie i potwierdzone przez jezusa, jako związek na całe życie, między mężczyzną, a kobietą w partnerstwie i miłości.

… W niebie znajduje sie świątynia, prawdziwy przybytek, który Pan zbudował, a nie człowiek. W niej właściwie Jezus usługuje dla nas, jako kiedyś złożona na krzyżu ofiara pojednawcza. Jezus został ustanowiony naszym wielkim Arcykapłanem i zaczął swoją wstawienniczą służbę w chwili wniebowstąpienia.

… Powtórne przyjście Chrystusa jest błogosławioną nadzieją Kościoła i wspaniałym ukoronowaniem ewangelii. Przyjście Jezusa będzie rzeczywiste, osobiste, widzialne i ogólnoświatowe.

… Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz bóg jedynie jest nieśmiertelny, zapewnia życie wieczne odkupionym. Aż do tego dnia śmierć jest dla ludzi stanem nieświadomości, snu.

… Milenium, to tysiącletnie królowanie Chrystusa z Jego świętymi w niebie, w czasie kiedy grzeszni umarli będą sądzeni, ziemia będzie zupełnie pusta,, bez żyjących mieszkańców ziemi, a jedynie zajmowana przez szatana i jego aniołów.

… Na Nowej Ziemi, na której sprawiedliwość zamieszka, bóg da dom odkupionym, a otoczenie uczyni doskonałym dla wiecznego życia, miłości, szczęścia i nauki w Jego obecności. Wielki bój zostanie zakończony i grzechu więcej już nie będzie.

Czytaj więcej